HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ In
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 00:36
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯNG

1. Ông Nguyễn Đình Trường   - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Trần Đắc Nguyện        - Thành viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Khắc Chỉnh    - Thành viên HĐQT

4. Ông Phan Công Minh         - Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc Công ty

5. Ông Bùi Văn Tiền              - Thành viên HĐQT