CƠ CẤU CỔ ĐÔNG In
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 00:37
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG ĐẾN 30/09/2010

1.Tổng Công ty Cổ Phần May Việt Tiến : 22,53%

 2. Ngân hàng TMCP Đông Á                : 10%

 3. Cổ đông khác                                   : 67,47%

                                             Cộng        :  100%